BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000293339, NIP 108-000-42-12, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White YouTube Icon

Tel: (22) 679-45-00

​Fax: (22) 678-31-07

polexpert@polexpert.info.pl

Polexpert filia BDO

ul. Postępu 12

Warszawa

Organizator
Masz pytanie...
Formularz kontaktowy
Kontakt
19-20 marca 2019

KONGRES KADRY

2019

Warszawa Hotel Marriott
AGENDA
20 marca 2019
9.00 - 10.30, 1.    Wybrane zagadnienia z podatku  dochodowego od osób fizycznych -
Piotr Kossakowski
 1. Koszty autorskie w podatku dochodowym od osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem stosunku pracy

 2. Opodatkowanie działalności nierejestrowej

 3. Darowizny dla pracowników ze strony zakładu pracy-omówienie

 4. Działalność socjalna a podatek - wybrane problemy


   

10.45 - 12.15, Co już wiemy o Pracowniczych Planach Kapitałowych?  pierwsze interpretacje -
Robert Lisicki
 1. Podstawowe pojęcia, podmioty i osoby objęte PPK

 2. Terminy na wdrożenie PPK, realizację poszczególnych obowiązków

 3. Obliczanie, pobieranie i realizacja wpłat

 4. Współpraca z przedstawicielami pracowników

 5. Współpraca z instytucjami finansowymi.

13.00 - 14.30, Nowe obowiązki płatników względem ZUS-u  obowiązujące od 2019 r. -
Andrzej Radzisław
 
 1. Kiedy za kogo i w jakich sytuacjach składamy raport ZUS RPA

 2. Jakie informacje zawiera raport RPA cel składania raportu

 3. Konsekwencje złożenia raportu ZUS OSW

 4. Raport ZUS RIA - jakie dane należy przekazywać i kiedy ten raport składać

 5. Jakie informacje i dokumenty przekazać ubezpieczonemu

 6. Jakie informacje przekaże ZUS

 7. Złożenie raportów RIA a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

 8. Plusy i minusy składania raportów informacyjnych

14.45 - 16.00, Przetwarzanie danych osobowych w kadrach – prawa i obowiązki pracodawcy w 2019 roku -
Adriana Głuchowska
 1. Zakres i przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika - w kontekście zmian w prawie pracy oraz dotyczących ochrony danych osobowych w 2019 roku

 2. Udostępnianie akt osobowych na wniosek pracownika - nowe zasady w 2019

 3. Ochrona danych osobowych w praktyce firm i urzędów- najnowsze interpretacje

 4. Zasady związane z przechowywaniem oraz przetwarzaniem danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy w kontekście zmian w przepisach w 2019 roku

19 marca 2019
10.00 - 10.30, Zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych podmiotu zbiorowego, ich pracowników w świetle projektowanych zmian ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - Katarzyna Wojtaszyn

Wykład ma na celu przybliżenie najważniejszych zmian w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, które mogą mieć wpływ na zakres i sposób realizacji zadań realizowanych przez komórki organizacyjne HR w podmiocie zbiorowym. Wystąpienie będzie również próbą przybliżenia Uczestnikom konferencji wyzwań przed którymi stanie organizacja – będąca podmiotem zbiorowym w przypadku wejścia w życie ustawy.

10.45 - 13.15, Nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy obowiązujące
od 1 stycznia 2019 r. -
Piotr Wojciechowski
 
 1. Nowe zasady ewidencjonowania godzin pracy.

 2. Oznaczanie dni wolnych od pracy po nowemu.

 3. Zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru.

 4. Zasady oznaczania zwolnień od pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

 5. Zasady sporządzania wniosków pracownika związanych z czasem pracy.

 6. Zasady sporządzania dokumentów związanych z zadaniowym systemem czasu pracy. 

14.00 - 15.00,  Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa -
Elżbieta Fijor
 1. Zaświadczenia lekarskie e-ZLA
  - formy zaświadczeń lekarskich, zasady ich wystawiania, błędy w zaświadczeniu lekarskim, statusy e-ZLA, zaświadczenia lekarskie wystawione za okres wsteczny

 2. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, w przypadku gdy płatnik składek:
  - posiada profil informacyjny na PUE ZUS
  - nie posiada profilu informacyjnego na PUE ZUS

 3. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne

 4. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego

   

15.10 - 16.30,  Dokumentacja pracownicza w 2019 -
Monika Wacikowska
 1. Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 2. Przejście z formy papierowej na elektroniczną – procedury.

 3. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i nowe obowiązki w tym zakresie.

 4. Nowe teczki osobowe.

 5. Dokumentacja z zakresu czasu pracy.

 6. Przepisy przejściowe.

16.45 - 18.00, Aspekty praktyczne ustalania podstawy wymiaru zasiłków w trudnych przypadkach -
Aldona Salamon
 1. Premie, nagrody, dodatki i świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru zasiłku (uregulowane i nieuregulowane w przepisach płacowych)

 2. Uwzględnianie składników płacowych w kwocie faktycznej i po uzupełnieniu

 3. Składniki wypłacone na kilku listach płac w miesiącu i przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek  

 4. Składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika, zamiana składnika na inny

 5. Przykłady niekorzystanych regulacji płacowych dla ustalania podstawy wymiaru zasiłków

 6. Przeliczanie składników po zmianie wymiaru czasu pracy