online

KONGRES KADRY

I PŁACE 2020

PROGRAM KONFERENCJI

Kongres Kadry i Płace 2020. Jak interpretować przepisy w obliczu koronawirusa

16 czerwca 2020
9.00 - 10.30, Organizacja pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 
Monika Frączek
 

1. Jak zaplanować i rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, w szczególności:

 • jak obliczyć wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na część etatu?

 • jak postąpić, gdy zmiana wymiaru etatu nastąpiła w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?

 • czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu trzeba tworzyć harmonogram czasu pracy (w jakich przypadkach jest to konieczne, a w jakich zbędne)?

 • czy w wyniku zmiany etatu trzeba było zmienić informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia?

 • w jakiej sytuacji pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych, a w jakiej sytuacji w godzinach ponadwymiarowych?

 • czy jest ryzykowne powierzanie pracy ponadwymiarowej pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, na wynagrodzenie którego pracodawca pobiera dofinansowanie?

 • jakie są zasady rekompensaty pracy nadliczbowej, a jakie są zasady rekompensaty pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu?

 • czy w razie zmiany wymiaru etatu zmieniają się zasady korzystania z przerw?

 

2.  Jak ustalić wymiar wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 

3.  Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na część etatu, w szczególności:

 • jak wyliczyć urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik zmienił wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?

 

4.  Pozostałe kwestie związane z zatrudnieniem na część etatu, w tym:

 • zmiana kwoty wolnej od potraceń,

 • wynagrodzenie za czas choroby i pozostałą część miesiąca, gdy do zmiany wymiaru etatu doszło w tracie miesiąca kalendarzowego,

 • zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

10.30 - 12.00, Jak przygotować się do kontroli ZUS i jak ją przetrwać
 
Andrzej Radzisław
 

1. Kryteria wyboru płatników do kontroli?


2.Co jest sprawdzane podczas kontroli


3. Jakie obowiązki ma płatnik a jakie inspektor ZUS


4. Protokół kontroli


5. Jak zgłosić zastrzeżenia


6. Kiedy ZUS wyda decyzję

12.45 - 14.15, Prawidłowość ustalania prawa i wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki, w związku z COVID-19
 
Elżbieta Fijor

1. Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach:

 • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość

 • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
   

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w okresach od:

 • 12 do 25 marca 2020 r.

 • 26 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

 • 9 do 26 kwietnia 2020 r.

 • 27 kwietnia 2020 r. do 3 maja 2020 r.

 
3. Zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie oraz osób z nią wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

4. Zasiłek chorobowy dla medyków

5. Wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

6. Dokumentowanie prawa do ww. świadczeń

7. Podstawy prawne

14.30 - 16.00, Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w sytuacjach wątpliwych
 
Aldona Salamon

1. Składniki podlegające i niepodlegające uwzględnianiu przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop  

2. Wątpliwości związane z uwzględnianiem premii uznaniowej w podstawie wymiaru obliczeń  

3. Przeliczanie podstaw urlopowych w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia lub w razie zmiany w wysokości składników – stosowanie do składników miesięcznych i do składników za dłuższe okresy dłuższe niż  miesiąc

4. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu w przypadku krótkiego okresu zatrudnienia

5. Dopełnienie wynagrodzenia dla celów ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop


 

15 czerwca 2020
10.00 - 11.30, Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
 
Piotr Kossakowski

1. Ulga PIT dla młodych w 2020r. – nowe objaśnienia podatkowe z dn.14.04.2020r


2. Świadczenia socjalne a podatek-wybrane zagadnienia


3. Opodatkowanie świadczeń dla managerów –wybrane problemy

4. Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców, dziełobiorców w kontekście podatku dochodowego

11.45 - 13.00, Wnioski z pandemii, czyli jakie elastyczne sposoby kreowania stosunków pracy warto zastosować na przyszłość
 
Monika Wacikowska

1. Rodzaje zatrudnienia, które dają pracodawcy bezpieczeństwo kształtowania elastycznego zatrudnienia w obliczy niepewnego zapotrzebowania na pracę – ograniczone i nieograniczone czasem oraz liczbą umowy na terminowe oraz procedury ich wprowadzania i stosowania.

2. Rozwiązanie umowy o pracę na skutek pandemii a możliwość i ograniczenie ponownego zatrudnienia po ustaniu sytuacji kryzysowej – ograniczenia oraz niebezpieczeństwa związane z ponownym zatrudnieniem pracownika.

3. Czasowa i trwała zmiana treści umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę – jako efekt sytuacji kryzysowej – z czego można skorzystać oraz jakie są skutki, ograniczenia oraz procedury ich stosowania?

4. Zarządzanie urlopami w obliczu niejasnej przyszłości – czy wolno wysyłać pracowników na urlopy w okresie, w którym jest zmniejszone zapotrzebowanie na pracę – wyższość urlopu nad przestojem lub obniżonym wymiarem i odwrotnie – z czego i w jakich okolicznościach warto skorzystać?

5. Długie okresy rozliczeniowe – czy pandemia dała nam więcej możliwości we wprowadzaniu i stosowaniu dłuższych okresów rozliczeniowych – plusy i minusy rozwiązań i ich wpływ na sytuację ekonomiczną pracodawcy.

6. Wynagrodzenie godzinowe i miesięczne oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia – na co warto postawić oraz jakie są plusy i minusy poszczególnych rozwiązań w obliczu niepewnego zapotrzebowania na pracę.

7. Praca zdalna – czyli dlaczego wyjątek stał się regułą i jak wykorzystać to na przyszłość dla obniżenia kosztów zatrudnienia – różne rozwiązania oraz wymagane procedury i dokumenty.

14.00 - 15.30,  Zarządzanie kryzysowe czasem pracy w kontekście koronawirusa
 
Przemysław Ciszek

1. Ograniczenia w zakresie zarządzania czasem pracy w przypadku dofinansowania wynagrodzeń pracowników?

2. Jak zarządzać pracownikami zakwalifikowanymi do grup zawodowych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżeniem etatu?

3. Jak zmienić dotychczasowe praktyki zarządzania czasem pracy, aby uniknąć kłopotów dotyczących  dofinansowania wynagrodzeń pracowników?

4. Wymiar czasu pracy pracownika po obniżce, a kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – czego nie robić?

5. Czy pracodawca może odwołać przestój ekonomiczny pracownika – jakie są tego konsekwencje w zakresie wniosków o dofinansowanie?

6. Absencje spowodowane epidemią

7. Dodatkowe zasiłki

8. Zarządzanie strachem: absencje nieusprawiedliwione

15.45 - 16.45,  Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa
SARS-Cov-2
 
Michał Nocuń

1. Najbardziej aktualne problemy i wątpliwości prawne które powstały podczas reagowania na „koronakryzys”:

 

 • Co z legalnością zatrudnienia cudzoziemców jeśli został im obniżony wymiar czasu pracy albo liczba godzin pracy, a oni posiadają dokumenty które je sztywno wyznaczają?

 • Co się może stać jeżeli cudzoziemiec przebywający w ruchu bezwizowym go wykorzysta w trakcie stanu epidemii, a potem wyjedzie z Polski, nie składając wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

 • Jakie dokumenty trzeba złożyć aby postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostało wszczęte? Czy wystarczy sam wniosek bez załączników?


2. Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?

3. Czy zamknięcie granic zewnętrznych Polski i UE jest całkowite? Czy pracownicy polskich firm mogą wjechać do Polski?

4. Jaki wpływ ma stan epidemii na sprawy cudzoziemców rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie?

5. Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”? Czy brak możliwości wizyty w urzędzie wojewódzkim przekreśla szanse na legalny pobyt?

6. Czy przedłużono ważność oświadczeń i zezwoleń na pracę?

7. Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?

8. Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?
 

Kontakt
Masz pytanie? Napisz  do nas
Formularz kontaktowy
Organizator

Polexpert - BDO Solutions

ul. Postępu 12

Warszawa

Tel: (22) 679-45-00

​Fax: (22) 678-31-07

szkolenia@polexpert.info.pl

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White YouTube Icon

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000293339, NIP 108-000-42-12, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN